Contracte Global d'Explotació i terminis Plans de Reestructuració de la Vinya - Asolgrup | Enginyeria i Serveis
3389
post-template-default,single,single-post,postid-3389,single-format-standard,customer-area-active,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Contracte Global d’Explotació i terminis Plans de Reestructuració de la Vinya

Contracte Global d’Explotació i terminis Plans de Reestructuració de la Vinya

ORDRE ARP/33/2020, de 27 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació.

L’objecte de l’Ordre és aprovar les normes que regeixen els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació, d’ara endavant CGE, en el marc del Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, el Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i els seus reglaments delegats o d’execució dictats per la Comissió en la seva aplicació, contingudes en aquesta Ordre, i les especificitats contingudes en els annexos corresponents a cada línia d’ajuts.

Els ajuts associats al CGE són els següents:

 

Beneficiaris      

Poden ser persones beneficiàries dels ajuts que regula aquesta Ordre les persones que en el moment de presentar la sol·licitud de l’ajut compleixin els requisits específics dels ajuts definits als annexos corresponents d’aquesta Ordre i les condicions generals següents:

a) No incórrer en cap causa que impedeixi obtenir la condició de persona beneficiària de les establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, ni en cap supòsit de l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002. Les comunitats de béns poden ser beneficiàries dels ajuts sempre que els seus socis compleixin aquesta condició.

b) Pel que fa a la inhabilitació per rebre subvencions, si es produeix durant la vigència dels compromisos dels ajuts, aquests ajuts passen a considerar-se nuls des d’aquest moment a tots als efectes, amb la pèrdua corresponent al dret de percebre contraprestacions que encara no s’hagin fet efectives.

c) En el cas d’empreses i entitats, no haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. En el cas d’empreses de més de 150 treballadors, a més, disposar d’un pla d’igualtat entre dones i homes d’acord amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

d) En el cas d’establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística.

Característiques             

Les explotacions agràries beneficiàries dels ajuts associats a CGE han de complir les condicions generals d’admissibilitat següents, sens perjudici de les que, si escau, s’estableixin amb caràcter específic per a cada ajut:

a) Estar ubicades en l’àmbit territorial de Catalunya. Les unitats productives fora d’aquest àmbit territorial es consideraran en la globalitat de l’explotació per valorar aspectes tecnicoeconòmics.

b) Les unitats productives de l’explotació han d’estar incloses a la declaració única agrària (DUN) de la convocatòria vigent que ha d’haver presentat la persona titular en els termes establerts per la normativa reguladora de la declaració esmentada i constar en el Sistema Integrat de Dades de l’Explotació regulat en el Decret 44/2012, de 24 d’abril, gestionat pel departament competent en matèria de desenvolupament rural.

c) Les unitats productives de l’explotació han de pertànyer a la persona titular de l’explotació a títol de propietat o arrendament o de qualsevol altre títol jurídic que l’habiliti per a l’exercici de l’activitat agrària.

Termini de realització  

1- Les actuacions objecte dels ajuts que preveu aquesta Ordre s’han de realitzar i justificar en el termini fixat a la resolució de concessió, a fi que com a màxim en els terminis següents de l’anualitat que correspongui es pugui procedir a la certificació i comprovació de l’execució de les activitats previstes. En tot cas, el termini per realitzar i justificar les actuacions no podrà superar els terminis següents:

L’ajut a la primera instal·lació de joves agricultors (annex 1) té dos períodes d’execució i justificació improrrogables: el primer d’inici del pla d’empresa, als 9 mesos de la data de resolució de l’ajut; i el segon d’execució final del pla d’empresa, als 2 anys de la data d’establiment efectiu.

Per als ajuts a inversions (annexos 2, 3 i 4), el termini màxim per a l’execució i la justificació de les actuacions finalitzarà l’1 de març de l’any que correspongui l’anualitat de crèdit sense perjudici de l’article 31.

Per als ajuts a la sostenibilitat (annexos 5, 6, 7 i 8), el termini màxim per a l’execució i per a la justificació d’actuacions serà el que fixi l’annex de l’ajut corresponent. Per a la mesura d’agricultura i ramaderia ecològiques, caldrà que la sol·licitud d’inscripció al consell corresponent s’hagi efectuat abans del 10 de juliol de l’any de la convocatòria.

En el cas de sol·licitants per a la mesura de conservació i millora de races autòctones, cal que la sol·licitud d’inscripció dels animals amb dret a ajut a l’associació ramadera corresponent s’hagi efectuat abans de l’1 de gener de l’any de convocatòria.

En el cas de nous sol·licitants procedents de subrogació per a les mesures de producció integrada, agricultura ecològica i foment de la ramaderia ecològica, caldrà que la sol·licitud d’inscripció al consell corresponent s’hagi efectuat abans del 10 de juliol de l’any de la convocatòria.

2- Les actuacions dels annexos 1, 2, 3 i 4 de l’Ordre, excepte les derivades d’estudis i projectes relacionats, no es poden iniciar abans de la sol·licitud d’ajut, ni abans de la visita del personal tècnic del DARP, quan s’escaigui, per verificar que no s’han iniciat. La visita de no inici del personal tècnic del DARP no serà necessària si es pot verificar que les actuacions no s’han iniciat a través de fotografies geoetiquetades, realitzades i enviades per la persona sol·licitant mitjançant l’aplicació FotoDUN posteriorment a la presentació de la sol·licitud d’ajut. Aquestes fotografies han de mostrar clarament la identificació del lloc on es realitza la inversió sol·licitada. Les actuacions tampoc no es podran realitzar en data posterior a la finalització del termini d’execució i justificació establert en la resolució de concessió de l’ajut. Les actuacions de la resta dels annexos s’han d’executar durant l’any de la convocatòria.

Quantia

La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà segons el nombre de sol·licituds presentades i la disponibilitat pressupostària, d’acord amb els criteris de priorització que estableixen els annexos corresponents d’aquesta Ordre i tenint en compte els imports màxims per a cada línia d’ajut que es publiquin en la convocatòria d’ajuts.

Lloc de presentació

La sol·licitud dels ajuts associats al CGE es formalitza a través de la declaració única agrària (DUN), en model normalitzat, conforme el procediment de realització i presentació, i d’acord amb l’Ordre que regula la DUN de la campanya corresponent. Aquesta sol·licitud s’ha d’adreçar degudament signada a la Direcció General de Desenvolupament Rural dins el termini establert a l’article 10.

Termini de presentació El termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts és el comprès entre l’1 de febrer de 2020 i el 15 de maig de 2020, inclosos, d’acord amb el termini de presentació de la sol·licitud única establert en el Reial decret 1075/2014.

RESOLUCIÓ ARP/793/2020, de 27 de març, per la qual es modifica el termini per presentar les sol·licituds d’ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya.

La sol·licitud d’ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya per a la campanya 2020 es pot presentar des de l’1 de febrer fins al quinzè dia posterior a la pèrdua de vigència de l’estat d’alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o les seves pròrrogues, inclòs.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies