AJUTS PER AL FOMENT DE LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE LES COOPERATIVES I ALTRES ENTITATS ASSOCIATIVES AGRÀRIES CORRESPONENTS A 2020 - Asolgrup | Enginyeria i Serveis
3399
post-template-default,single,single-post,postid-3399,single-format-standard,customer-area-active,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

AJUTS PER AL FOMENT DE LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE LES COOPERATIVES I ALTRES ENTITATS ASSOCIATIVES AGRÀRIES CORRESPONENTS A 2020

AJUTS PER AL FOMENT DE LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE LES COOPERATIVES I ALTRES ENTITATS ASSOCIATIVES AGRÀRIES CORRESPONENTS A 2020

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, convoca els ajuts destinats al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries de Catalunya.
El principal objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és el foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries mitjançant la concentració i la intercooperació, com a factor d’incentivació que contribueixi a incrementar la dimensió econòmica i social de les cooperatives agroalimentàries, potenciar les zones rurals i facilitar-ne el desenvolupament, amb l’adopció de mesures de modernització, de gestió empresarial i de comercialització que n’augmentin la competitivitat.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries dels ajuts que estableixen aquestes bases reguladores les cooperatives agràries dedicades a la transformació i comercialització de productes agraris constituïdes legalment i les entitats associatives agràries de caràcter agroalimentari que sota la fórmula jurídica de cooperativa, societat agrària de transformació o societat mercantil estiguin formades o participades per entitats associatives agràries de les quals més del 50% del capital social correspongui a cooperatives agràries d’aquestes característiques, que compleixin des del moment de la sol·licitud els requisits següents:

 1. Desenvolupar l’activitat empresarial subvencionada a Catalunya.
 2. Disposar d’un pla de formació per a persones associades i per a qui ocupa càrrecs directius o de gerència, i comprometre’s a desenvolupar-lo.
 3. Disposar d’un projecte de desenvolupament o un pla d’empresa que demostri la viabilitat econòmica de les actuacions proposades, d’acord amb l’avaluació de les perspectives i la sortida normal al mercat dels productes, i la millora de la competitivitat empresarial mesurable amb indicadors com el cost unitari de producció.
 4. Complir les normes mínimes en matèria de medi ambient, higiene, sanitat i benestar animal.
 5. Els òrgans de govern de la cooperativa o de l’entitat han de decidir col·lectivament emprendre les actuacions previstes i mantenir-les per un període no inferior a cinc anys, a comptar des de la data d’inici de l’exercici econòmic de l’entitat beneficiària posterior a la data de concessió de l’ajut.
 6. Disposar d’un informe sobre l’anàlisi econòmica i financera de l’entitat.
 7. Ser una petita o mitjana empresa d’acord amb el que estableixen l’annex I del Reglament (UE) 651/2014 i l’annex I del Reglament (UE) 702/2014 sobre la definició de petites i mitjanes empreses (en endavant pimes).
 8. Ser agrupació, organització o associació de productors amb objectius compatibles amb l’article 152, apartat 1, lletra c), i apartat 3, i amb l’article 156 del Reglament (UE) 1308/2013 des del moment de la sol·licitud de l’ajut.
 9. En el cas de societats mercantils, a més d’estar participades per cooperatives agràries en més del 50% del seu capital social, les accions o participacions han de ser nominatives des del moment de la sol·licitud de l’ajut.

Accions subvencionables

Els objectius per a cada tipus d’ajut específic són:

 • Processos d’integració cooperativa amb l’objectiu principal d’establir ajuts inicials a les agrupacions i organitzacions de productors del sector agrícola dins dels ajuts a favor de les pimes dedicades a la transformació de productes agrícoles i la comercialització de productes agrícoles en el marc establert en l’article 19 del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny.
 • Serveis de consultoria externa amb l’objectiu principal d’establir ajuts a les pimes per serveis de consultoria en el marc de l’article 18 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny.
 • Participació en fires comercials amb l’objectiu principal d’establir ajuts a les pimes per a la seva participació en fires comercials en el marc de l’establert en l’article 19 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny.
 • Inversions relacionades amb la transformació i la comercialització de productes agrícoles amb l’objectiu principal d’establir ajuts per a inversions relacionades amb la transformació i la comercialització de productes agrícoles dins dels ajuts a favor de les pimes dedicades a la transformació de productes agrícoles i la comercialització de productes agrícoles en el marc de l’establert en l’article 17 del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny.
 • Contractació de personal qualificat amb l’objectiu principal d’establir ajuts a la innovació en matèria de processos i organització en el marc de l’establert en l’article 29 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny.

Despeses subvencionables

 • S’estableix una línia d’ajuts per fomentar la concentració i la modernització de l’oferta cooperativa per a la seva comercialització dirigida a consolidar processos d’integració de cooperatives agràries per fusió per constitució o fusió per absorció, o per la creació de noves agrupacions de productors reconegudes oficialment que constitueixin noves plataformes de comercialització.
 • S’estableix una línia d’ajuts per a les despeses pels serveis de consultoria prestats per consultors externs.
 • S’estableix una línia d’ajut per a la participació en fires comercials.
 • S’estableix una línia d’ajut per a la inversió en actius materials i immaterials que tinguin per objecte la transformació i la comercialització de productes agrícoles.
 • S’estableix una línia d’ajuts per a les despeses de contractació de personal especialitzat per pimes en els àmbits tècnic, comercial, econòmic i comptable, sempre que tinguin com a objectiu la introducció d’innovacions en matèria de processos i organització

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds és el comprès entre l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) fins al dia 15 de maig de 2020, inclòs.

La data límit per justificar les actuacions subvencionables és el 10 de novembre de 2020, inclòs.

Les actuacions objecte de subvenció es poden dur a terme, a partir de la data de presentació de la sol·licitud, durant l’anualitat 2020.

Dotació pressupostària Import màxim d’1.000.000 d’euros.

Quanties

 • Els ajuts que estableix l’apartat 4.1 Processos d’integració cooperativa tenen caràcter temporal i decreixent en un període màxim de cinc anys, amb una quantitat fixada que s’abona en tres trams anuals posteriors al reconeixement de la nova entitat segons el pla d’empresa presentat, amb un ajut màxim del 100% de les despeses subvencionables, d’acord amb el barem establert en l’apartat 5.1 de les bases.
 • En el cas dels ajuts establerts a l’apartat 4.2 Serveis de consultoria externa, la quantia de l’ajut és com a màxim el 50% de la despesa subvencionable amb la limitació de 20.000,00 euros de subvenció per servei de consultoria.
 • La quantia dels ajuts establerts a l’apartat 4.3 Participació en fires comercials és com a màxim el 50% de la despesa subvencionable.
 • La quantia dels ajuts de les inversions que estableix l’apartat 4.4 Inversions relacionades amb la transformació i la comercialització de productes agrícoles és com a màxim del 40% de la inversió subvencionable. En el cas d’una inversió vinculada a una fusió d’organitzacions de productors, aquest percentatge s’incrementa fins a un màxim del 60% de la inversió subvencionable.
 • L’ajut establert a l’apartat 4.5 Despeses de contractació de personal qualificat té caràcter temporal amb una durada no superior als tres primers anys des de la introducció d’innovacions en els processos i l’organització, amb una subvenció màxima del 50% del cost salarial corresponent, sense superar l’import de 45.000,00 euros/any per lloc de treball. Només se subvencionaran els contractes subscrits per temps indefinit. En el supòsit d’amortització d’un lloc de treball abans de l’acabament del període de tres anys de contractació, l’entitat beneficiària ha de reintegrar l’import de l’ajut percebut.

Lloc de presentació

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s’han de realitzar obligatòriament per via telemàtica utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat d’acord amb el procediment establert en l’annex 2 de les bases.

Observacions

En la línia d’ajuts establerta en la base reguladora 4.4 Inversions relacionades amb la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en queden excloses les inversions superiors a un import de 250.000,00 euros per anualitat i de 600.000,00 euros per la suma de tres anualitats que puguin ser objecte al seu torn de subvenció per altres ajuts finançats amb càrrec a fons comunitaris destinats a fomentar la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, en els termes de la regulació dels fons esmentats.

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 8106 – 08.04.2020)

Bases reguladores (DOGC núm. 7393 – 19.06.2017)

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies