Línia d'ajuts al sector turístic de Catalunya - Asolgrup | Enginyeria i Serveis
3520
post-template-default,single,single-post,postid-3520,single-format-standard,customer-area-active,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Línia d’ajuts al sector turístic de Catalunya

Línia d’ajuts al sector turístic de Catalunya

Es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19, amb l’objectiu de compensar la pèrdua econòmica així com garantir la continuïtat de l’activitat dels autònoms i les empreses del sector turístic afectades  per la COVID-19.

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria de línia d’ajuts al sector turístic de Catalunya, són les que estableix l’Ordre EMC/82/2020, de 14 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (DOGC núm. 8155, de 16.6.2020).

Aplicació pressupostària i import

L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 8.500.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària IU1503D/470000190/6511/0000 ATURISME del pressupost de la Direcció General de Turisme, que es repartiran en 4 trams en funció de la capacitat de l’empresa, mesurada segons el nombre de treballadors/ores:

 • 1.000.000,00 d’euros destinat al col·lectiu de guies de turisme de Catalunya.
 • 1.500.000,00 euros destinats al col·lectiu format per autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors/ores.
 • 3.000.000,00 d’euros destinats a empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 treballadors/ores.
 • 3.000.000,00 d’euros destinats a empreses amb una mitjana de 50 o més treballadors/ores.

Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, en cas que es detecti disponibilitat en algun dels trams, podrà ser redistribuïda proporcionalment entre la resta de trams establerts, sense sobrepassar l’import global de 8.500.000,00 euros, i mitjançant una resolució del director/a general de Turisme.

Quantia dels ajuts

La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària. La quantia dels ajuts es repartirà de la manera següent:

 • Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran una quantia de 1.000,00 euros
 • La resta de col·lectius beneficiaris rebran les quanties següents:
 • Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors/ores: 2.500,00 euros.
 • Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 treballadors/ores: 5.000,00 euros.
 • Empreses amb una mitjana de 50 o més treballadors/ores: 10.000,00 euros.

Persones i entitats beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció, els titulars d’aquelles activitats que estiguin incloses en alguna de les categories següents:

 1. Guies de turisme de Catalunya habilitats.
 2. Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural que constin inscrits degudament al Registre de turisme de Catalunya i/o disposin al seu nom de la llicència o habilitació municipal corresponent.
 3. Explotadores d’habitatges d’ús turístic.
 4. Agències de viatges.
 5. Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l’experiència dels visitants a qui principalment adrecen les propostes. A aquest efecte s’entenen incloses les activitats següents:
 • Congressos i turisme de reunions.
 • Rutes guiades, culturals, sortides per conèixer el patrimoni i el medi natural, i excursions.
 • Senderisme.
 • Cicloturisme.
 • Enoturisme.
 • Ecoturisme.
 • Activitats aquàtiques i nàutiques.
 • Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.

Queden expressament exclosos:

 • Els establiments de restauració.
 • Els allotjaments juvenils que es regeixen per la seva normativa sectorial definits al capítol VI del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.
 • Els propietaris d’habitatges d’ús turístic.
 • Els recintes i les àrees d’acollida per autocaravanes.
 • Els refugis de muntanya i similars no inscrits al Registre de turisme de Catalunya (RTC).
 • Consultors i empreses d’assessoria turística.
 • Empreses de publicitat.
 • Acadèmies d’idiomes, centres de formació, i organitzadors de cursos escolars, estades esportives o estudis a l’estranger i/o activitats de traducció o intèrprets.
 • Centres recreatius, de joc, oci i espectacles.
 • Empreses de lloguer de tota classe de vehicles o modalitats de mobilitat (cotxes, motos, autocaravanes, patinets, cavalls).
 • Organitzadors d’esdeveniments privats no turístics.
 • Gimnasos, escoles esportives i activitats de lloguer de material (esquí, pàdel, surf, tenis).
 • Col·lectius, associacions, gremis.

Sol·licituds i termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds es va iniciar el 16 de juny i restarà obert fins al 27 de juliol de 2020, inclòs, o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

En cas que el volum de sol·licituds presentades evidenciï, abans de l’arribada de la data assenyalada, l’exhauriment de pressupost previst en aquesta Resolució, es procedirà a tancar el canal d’entrada de sol·licituds mitjançant la publicació d’una nota al portal corporatiu Canal Empresa. A partir d’aquest moment, la presentació de sol·licituds no donarà cap dret a l’obtenció de l’ajut.

Les sol·licituds s’han de presentar exclusivament als llocs i pels mitjans que especifica la base 5 de l’annex 1 de l’Ordre EMC/82/2020, de 14 de juny, ja esmentada, això és, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Règim de compatibilitat

De conformitat amb el que estableix la base 17 de l’annex 1 de l’Ordre EMC/82/2020, els ajuts regulats en aquesta Resolució són incompatibles amb els regulats per l’Ordre EMC/39/2020, de 13 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Els ajuts regulats en aquesta Resolució són compatibles amb la resta d’ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que l’import dels ajuts concedits no superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar el beneficiari/ària.

Obligacions de les persones i les entitats beneficiàries

D’acord amb el que estableix la base 18 de l’annex 1 de l’Ordre EMC/82/2020, de 14 de juny, els beneficiaris/àries de les subvencions resten sotmeses a les obligacions següents:

 1. Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant la Direcció General de Turisme.
 2. Justificar davant l’òrgan atorgant el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció, si s’escau.
 3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin a la Direcció General de Turisme i a les de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions esmentades.
 4. Comunicar a la Direcció General de Turisme l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i despeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats, públiques o privades, nacionals o internacionals, i les alteracions de les condicions per a les quals es va atorgar la subvenció. Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es conegui.
 5. Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i els altres documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable a la persona beneficiària en cada cas, així com els estats comptables i registres específics que exigeixin les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control.
 6. Reintegrar els fons percebuts en cas de revocació de la subvenció, en els termes que indiqui la resolució corresponent.
 7. Si el beneficiari és una entitat privada de les esmentades als epígrafs a) i b) de l’article 3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014), ha de complir les obligacions de transparència del títol I d’aquesta mateixa Llei que li siguin aplicables.
 8. Complir el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015).
 9. Adherir-se als principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat les persones beneficiàries, d’acord amb el codi ètic de l’annex de l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s’aprova la modificació del model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions (DOGC núm. 7151, de 30.6.2016).

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies