PROGRAMA D'AJUTS A INVERSIONS EMPRESARIALS D’ALT IMPACTE - Asolgrup | Enginyeria i Serveis
3525
post-template-default,single,single-post,postid-3525,single-format-standard,customer-area-active,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

PROGRAMA D’AJUTS A INVERSIONS EMPRESARIALS D’ALT IMPACTE

PROGRAMA D’AJUTS A INVERSIONS EMPRESARIALS D’ALT IMPACTE

La Generalitat de Catalunya, des del Departament d’Empresa i Coneixement, Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ha publicat les bases per al programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses amb establiment operatiu a Catalunya, que portin a terme projectes com els que es descriuen a l’ Annex1_Base4, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE).

En el cas de projectes de creació d’ocupació, tampoc seran beneficiàries d’aquests ajuts les empreses que hagin iniciat processos de reestructuració que impliquin Expedients de Regulació d’Ocupació d’Extinció o que hagin tancat centres de treball a Catalunya en els darrers dos anys a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

Accions subvencionables

ACCIÓ pot atorgar ajuts per a la realització de projectes d’inversió realitzats a Catalunya que es considerin d’alt impacte. Es consideraran projectes d’alt impacte els projectes d’inversió, tant d’empreses ja establertes a Catalunya com d’empreses en procés d’establir-s’hi, d’acord amb les característiques que es descriuen a continuació:

Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació. Es podran subvencionar les següents accions:

Acció 1.1: Projectes de creació d’ocupació en centres de serveis en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, entesos, en el marc d’aquest programa d’ajuts, com a centres de desenvolupament de software, centres d’anàlisi de dades (“Data analítics”) o centres de desenvolupament de videojocs.

La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25.

Acció 1.2: Projectes de creació d’ocupació en centres de decisió d’àmbit supraregional, entesos, en aquest cas, com a centres que necessàriament hauran d’anar lligats a un centre de decisió empresarial establert a Catalunya que tingui capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l’empresa o grup d’empreses a nivell supraregional.

La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15.

Acció 1.3: Projectes de creació d’ocupació en projectes industrials, entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l’assemblatge o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria.

La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15.

Acció 1.4: Projectes de creació d’ocupació en centres logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. També aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d’acabament de producte.

La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25.

Acció 1.5: Projectes de creació d’ocupació en centres de R+D+i, entesos com a establiments o àrees d’una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació.

La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 8.

Si es compleixen els requisits establerts es considera subvencionable el cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal contractat. El cost laboral inclou el salari brut i les cotitzacions socials obligatòries a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa. No es consideren subvencionables els conceptes inclosos a la base 4.7 de l’annex 1 (Annex1_Base4).

Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes. Es podran subvencionar les següents accions:

Acció 2.1: Projectes d’inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva.

La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 2.500.000 €.

Acció 2.2: Projectes d’inversió en actius fixes d’empreses que hagin adquirit Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors o d’empreses que tot i trobar-se en situació concursal disposin d’una sentència aprovatòria de conveni de creditors. Només seran elegibles empreses del sector industrial o de serveis a la indústria.

Els llocs de treball de la Unitat Productiva adquirida o de l’empresa que està subjecta al compliment de les condicions d’un conveni de creditors, s’hauran de mantenir com a mínim, fins a la data de justificació de l’ajut que s’estableixi en la resolució d’atorgament de l’ajut.

La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 200.000 €.

La data de l’auto del jutge adjudicant la Unitat Productiva o la data de la sentència aprovatòria del conveni ha d’estar entre el 1 de gener de 2014 i la data de tancament de la convocatòria corresponent.

Acció 2.3: Projectes d’inversió en actius fixes en centres de R+D+i, entesos com a establiments o àrees d’una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació.

La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 500.000 €.

Acció 2.4: Projectes estratègics per a l’economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents. Els projectes inclosos en aquesta acció s’hauran de localitzar en algun dels municipis inclosos en el mapa d’ajuts regional (veure l’ Annex2).

La despesa mínima acceptada en actius fixes productius ha de ser de 5 milions d’euros i es requereix la creació neta de com a mínim 50 llocs de treball directes.

Es prioritzaran els projectes industrials o de serveis a la indústria duts a terme per empreses que s’hagin vist afectades negativament de manera directe per la crisi provocada pel COVID-19, projectes industrials o de serveis a la indústria d’empreses que tinguin proveïdors locals afectats negativament per la crisi provocada pel COVID-19 i projectes del sector farmacèutic o de material mèdic considerats estratègics per aportar solucions a la crisi provocada pel COVID-19.

Despeses subvencionables

Són subvencionables aquelles despeses que s’imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, que s’hagin realitzat durant el període d’execució de l’actuació i hagin estat efectivament pagades per la beneficiària en els terminis establerts en aquestes bases.

Requisits

Addicionalment, els projectes han de complir els següents requisits:

  1. a) En el cas de projectes de l’acció 2.4 (Projectes estratègics per a l’economia catalana), l’empresa sol·licitant ha de contribuir almenys en un 25% en el finançament del projecte.
  2. b) Els actius fixes subvencionables hauran d’incloure a l’actiu de l’empresa i romandre en l’establiment almenys durant 3 anys des de la data de finalització del projecte que consti en la resolució d’atorgament de l’ajut. En el cas de projectes de l’acció 2.4 (Projectes estratègics per a l’economia catalana), aquest període serà de 5 anys.
  3. c) Els nous llocs de treball creats subvencionats s’han de mantenir durant un mínim de 3 anys des de la data de finalització del projecte que consti en la resolució d’atorgament de l’ajut.

Termini de realització

Els projectes, a excepció de l’acció 2.4 (Projectes estratègics per a l’economia catalana), hauran d’iniciar-se a partir de l’1 de gener de 2020 i finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2021.

Els projectes de l’acció 2.4 (Projectes estratègics per a l’economia catalana), hauran d’iniciar-se a partir de la data de sol·licitud de l’ajut i finalitzar com a màxim dos anys a comptar d’aquesta data.

Dotació pressupostària

Es determinarà en la Convocatòria.

Quantia

En funció de la tipologia de projecte, la intensitat de l’ajut i l’import d’ajut màxim varia entre els 200.000 € i 500.000 €.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a la pàgina web d’ACCIÓ (acció.gencat.cat) o a través del Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat).

Les persones interessades presentaran les sol·licituds per mitjans electrònics acompanyades de la documentació que preveu la base 6.6 d’aquest annex obligatòriament a través del Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat).

Termini de presentació

Des de les 00:00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del 7 d’octubre del 2020.

Normativa

Bases reguladores (DOGC núm. 8164 de 29.06.2020)

Convocatòria (DOGC núm. 8170 de 06.07.2020)

Observacions

La beneficiària de l’ajut està obligada a presentar la justificació del projecte com a màxim durant els dos mesos posteriors a la finalització del mateix, tret dels projectes de creació d’ocupació, en que el termini màxim de presentació de la justificació serà de tres mesos a partir del 30/6/2022.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies