AJUTS A LA INVERSIÓ EN INSTAL·LACIONS DE GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA AMB FONTS D'ENERGIA RENOVABLE - Asolgrup | Enginyeria i Serveis
3553
post-template-default,single,single-post,postid-3553,single-format-standard,customer-area-active,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

AJUTS A LA INVERSIÓ EN INSTAL·LACIONS DE GENERACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB FONTS D’ENERGIA RENOVABLE

AJUTS A LA INVERSIÓ EN INSTAL·LACIONS DE GENERACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB FONTS D’ENERGIA RENOVABLE

SUSCEPTIBLES DE SER COFINANÇADES AMB FONS DE LA UNIÓ EUROPEA (BASES REGULADORES)

Organisme atorgant: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Objecte: L’establiment de les bases reguladores de la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajudes destinades a projectes d’inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovable en el territori nacional.

L’àmbit geogràfic dels projectes que optin a les ajudes que es concedeixin a l’empara de les presents bases és el de qualsevol part del territori nacional. Cada convocatòria especificarà l’àmbit geogràfic d’aplicació d’aquesta.

Beneficiaris: Podran obtenir la condició de beneficiari les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que vagin a realitzar l’actuació objecte de l’ajuda, incloent els consorcis previstos en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris i altres agrupacions que puguin dur a terme l’actuació objecte de l’ajuda.

Accions subvencionables: Podran ser objecte de les ajudes els projectes d’inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovable, podent incloure actuacions d’inversió que millorin la gestió i optimitzin la seva producció, permetent l’ús d’autoconsum i la incorporació de l’energia a mercats locals.

Despeses subvencionables: Perquè les despeses puguin ser considerats subvencionables, han de complir els següents requisits:

  1. Complir les normatives local, autonòmica, nacional i comunitària aplicables i, en concret, les relacionades amb el Programa Operatiu FEDER d’aplicació per al període de programació 2014-2020, o amb l’instrument de la Unió Europea que cofinanci la convocatòria, siguin o no cofinançats amb Fons de la Unió Europea.
  2. Estar relacionats de manera indubtable amb l’activitat objecte de l’ajuda, ser necessaris per a la seva execució i estar realitzats en el termini establert en l’article 17 de la present ordre.
  3. Ser reals i abonats efectivament amb anterioritat a la finalització del termini de justificació establert en virtut de l’article 18. Quan s’utilitzin mitjans de pagament diferit, només se subvencionaran aquells imports efectivament carregats en compte a través d’entitat financera amb anterioritat a la finalització del termini citat.
  4. Existir constància documental i ser verificables.

Característiques: Les ajudes que s’atorguin consistiran en una subvenció a fons perdut que l’òrgan concedent podrà avançar al beneficiari a fi de facilitar el finançament dels projectes. La bestreta consistirà en l’abonament, per l’òrgan concedent, previ dipòsit de garantia, d’una bestreta de l’ajuda concedida, en els termes establerts en l’article 15.

Termini de realització:  Les actuacions subvencionades hauran d’executar-se en els terminis indicats en la corresponent convocatòria, no podent iniciar-se, en cap cas, abans de la data de registre de sol·licitud de l’ajuda per part del beneficiari, d’acord amb l’indicat en l’article 5.2 de les presents bases.

Les instal·lacions hauran de trobar-se completament finalitzades abans del 30 de juny de 2023, tret que la convocatòria corresponent estableixi un termini més restrictiu.

Dotació pressupostària: El pressupost, el finançament, i l’assignació de quanties segons distribució territorial, així com per tipus d’actuació, seran els que s’estableixin en cadascuna de les convocatòries.

Quantia: El pressupost subvencionable màxim per projecte d’inversió per al qual se sol·liciti l’ajuda serà en tot cas inferior a 50 milions d’euros.

La resolució de concessió de l’ajuda especificarà l’import de l’ajuda unitària concedida, que en tot cas serà igual o inferior a l’import de l’ajuda unitària sol·licitada.

La resolució de concessió de l’ajuda especificarà l’import de l’ajuda total concedida, expressat en €, que no podrà superar el límit de 15 milions d’euros per empresa per projecte, en virtut del que s’estableix en els apartats 1.s) i 2 de l’article 4 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny 2014.

Lloc de presentació: La tramitació electrònica serà obligatòria en totes les fases del procediment, de manera que les sol·licituds, comunicacions i altra documentació exigible relativa als projectes que concorrin a aquestes ajudes seran presentades electrònicament.

Termini de presentació: El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació corresponent no podrà ser inferior a vint dies ni superior a tres mesos des de la data de publicació de l’extracte de la convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado» Les dates de finalització del termini de presentació de sol·licituds s’assenyalaran en la convocatòria.

Normativa: Bases reguladores (BOE 211 de 05.08.2020)

Observacions:  L’àmbit temporal de vigència d’aquesta ordre serà fins al 31 de desembre de 2021. No obstant això, les ajudes concedides es continuaran regint per ella fins a la finalització i tancament dels corresponents expedients.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies