Ajut de minimis DESTINATS A LA MILLORA DELS PROCESSOS PRODUCTIUS I DE L'EFICIÈNCIA DE L'ACTIVITAT DE PETITS ESCORXADORS D'UNGULATS DOMÈSTICS - Asolgrup | Enginyeria i Serveis
3576
post-template-default,single,single-post,postid-3576,single-format-standard,customer-area-active,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Ajut de minimis DESTINATS A LA MILLORA DELS PROCESSOS PRODUCTIUS I DE L’EFICIÈNCIA DE L’ACTIVITAT DE PETITS ESCORXADORS D’UNGULATS DOMÈSTICS

Ajut de minimis DESTINATS A LA MILLORA DELS PROCESSOS PRODUCTIUS I DE L’EFICIÈNCIA DE L’ACTIVITAT DE PETITS ESCORXADORS D’UNGULATS DOMÈSTICS

La Generalitat de Catalunya convoca per a l’any 2020, d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’Ordre ARP/145/2020, de 10 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis destinats a la promoció i al foment de la viabilitat dels petits escorxadors d’ungulats domèstics (DOGC núm. 8200, de (13.08.2020), els ajuts destinats a la promoció i al foment de la viabilitat dels petits escorxadors d’ungulats domèstics:

Despeses subvencionables:

Línia 1: Inversions consistents en la compra i instal·lació de maquinària i equipament o obres d’arranjament i reforma d’instal·lacions ja existents:

 • despeses per la compra i instal·lació de maquinària i equipaments;
 • despeses de les obres i instal·lacions necessàries, coordinació de seguretat i salut, direcció d’obres necessària per dur-les a terme, informes tècnics i certificats oficials necessaris,
 • despeses derivades de la tramitació administrativa sempre que estiguin directament relacionades amb la instal·lació de la maquinària comprada o bé amb l’arranjament o reforma d’instal·lacions existents

Línia 2: Elaboració i redacció de projectes tècnics per a la construcció de nous petits escorxadors o per a les obres d’arranjament i reforma d’instal·lacions ja existents:

el cost de redacció del projecte d’inversió o millora de les actuacions descrites per les actuacions de les línies 1 i 3

Línia 3: Inversions en la construcció de nous petits escorxadors d’ungulats domèstics:

 • despeses de les obres i instal·lacions necessàries, coordinació de seguretat i salut, direcció d’obres necessària per dur-les a terme,
 • despeses derivades de la tramitació administrativa sempre que estiguin directament relacionades amb la construcció del nou escorxador.

En les tres línies d’ajuts, els tributs, quan la persona beneficiària de la subvenció els aboni efectivament. En cap cas no es consideren despesa subvencionable els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.

En cap cas no serà subvencionable el lloguer ni la compra de terrenys i/o edificis en què s’hagin de fer les inversions objecte d’aquests ajuts.

Per a la convocatòria corresponent a l’any 2020,  són subvencionables exclusivament les actuacions de les línies 1 i 2.

Les persones beneficiàries han d’haver efectuat l’adquisició i instal·lació de la maquinària i equipament i encarregat i pagat els projectes tècnics entre l’1 de gener de 2020 i el 30 d’octubre de 2020

Tipus i Quantia dels ajuts:

L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses subvencionables, amb un import màxim a concedir del 50% de la despesa subvencionable, i per a la convocatòria de l’any 2020, amb un topall màxim de 10.000 euros per beneficiari/ària.

La subvenció podrà ser reduïda total o parcialment, abans no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà segons el nombre de sol·licituds i la disponibilitat pressupostària, i d’acord amb els criteris d’atribució i prioritats establerts a les bases reguladores

Criteris de valoració i prioritat:

Els criteris de valoració de les sol·licituds en el cas que els ajuts sol·licitats superin l’import màxim que estableix la convocatòria són:

1. Segons la titularitat i gestió de l’escorxador:

 •  Escorxadors de titularitat pública i escorxadors de serveis, amb gestió pública: 4 punts
 • Escorxadors de titularitat pública i escorxadors de serveis, amb gestió privada: 3 punts.
 • Escorxadors de titularitat privada (incloses les cooperatives o associacions/agrupacions de carnissers): 1 punt.2.

2. Segons les espècies sacrificades:

 • Escorxadors autoritzats per al sacrifici de tres espècies o més: 2 punts.
 • Escorxadors autoritzats per al sacrifici d’una o dues espècies: 1 punt.

3. Segons l’antiguitat de l’activitat:

 • Escorxadors i establiments alimentaries autoritzats i inscrits al RSIPAC amb una antiguitat superior als 2 anys des de la publicació de l’Ordre: 1 punt.

4. Segons la ubicació de l’escorxador:

 • Quan les instal·lacions de l’escorxador es trobin ubicades en municipis situats en zones amb limitacions naturals i altres limitacions específiques: 5 punts.
 • En el cas d’escorxadors mòbils, si la seva activitat es desenvolupa en les zones esmentades a l’apartat anterior: 5 punts.

5. Segons les explotacions d’origen dels animals sacrificats:

 • Quan com a mínim el 50% de les explotacions d’origen dels animals destinats al sacrifici provinguin de les explotacions incloses en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques: 5 punts.

6. Quan l’operador de l’establiment alimentari està inscrit en el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) i compleix les obligacions que se’n deriven: 2 punts.

Si l’import total de les sol·licituds seleccionades supera la dotació pressupostària disponible per a aquests ajuts, s’atendran les sol·licituds amb major puntuació d’acord amb els criteris assignats, i la resta de sol·licituds seran denegades per manca de disponibilitat pressupostària.

Si diverses sol·licituds de la línia 1 aconsegueixen la mateixa puntuació i no es disposa de prou pressupost per atendre-les totes, s’aplicarà el criteri de desempat següent: el nombre d’UBM sacrificades en els 2 anys naturals anteriors al de la convocatòria, prioritzant les sol·licituds amb major nombre d’UBM.

Terminis:

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 3 i finalitza el 21 de setembre de 2020, inclosos.

Requisits:

Són objecte de l’ajut els escorxadors que compleixen els següents requisits:

 • Escorxadors que sacrifiquen animals de les espècies bovina, ovina, caprina, èquids i porcina;
 • Tenen un volum de sacrifici inferior a les 2.000 UBM/any (veure taula d’equivalències a les bases reguladores);
 • En data de la certificació de la subvenció, ha d’estar autoritzat de forma plena per a l’activitat objecte de l’ajut i inscrit en el Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC). En el cas de nous escorxadors o línies de sacrifici, hauran d’estar autoritzades un cop acabades les obres de construcció.
 • Haurà de mantenir la seva activitat durant un mínim de 5 anys des de la certificació de l’ajut, excepte en casos de força major.

Les persones sol·licitants han de complir des del moment de presentació de la sol·licitud els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

 1. El compte on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut inclòs en l’imprès de sol·licitud ha de pertànyer a la persona beneficiària de l’ajut.
 2. Presentar declaració sobre si s’han demanat i/o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.
 3. En cas d’empreses amb 50 o més treballadors, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa prevista a l’article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.
 4. En cas d’empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-ho als seus centres de treball d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 5. Tenir la condició de PIME d’acord amb els criteris establerts en l’annex 1 del Reglament (UE) 702/2014 de 25 de juny o de microempresa.
 6. No tenir la consideració d’empresa en situació de crisi, d’acord amb la definició continguda d’acord amb la definició continguda en l’article 2.14 del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió a 31 de desembre de 2019. Si la persona sol·licitant ha entrat en crisi amb posterioritat a aquesta data si pot optar a rebre ajut.
 7. En cas de realització de l’activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets d’autor, complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.
 8. Quan es tracti de persones físiques empresàries, estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.
 9. Quan es tracti d’entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.
 10. En cas de comptar amb centres laborals, complir amb la normativa de política lingüística fent constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l’interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.
 11. En cas de comptar amb centres i establiments oberts al públic, complir amb la normativa de política lingüística atenent els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactant, almenys en català, la senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.
 12. En el cas de línies d’ajuts en què el beneficiaris puguin ser les fundacions, complir el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat.
 13. En el cas de línies d’ajuts en què la persona beneficiària pugui ser una associació o una fundació, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.
 14. En el cas d’agrupació de persones físiques o jurídiques aquesta no es podrà dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l’article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 15. En el cas d’empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. En el cas d’empreses de més de 150 treballadors, a més, disposar d’un pla d’igualtat entre dones i homes d’acord amb l’establert en la Llei 17/2015, de 21 de juliol.
 16. No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent desprès d’una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat l’ajut il·legal i incompatibles amb el mercat interior.
 17. Les persones sol·licitants d’aquests ajuts s’han d’adherir al codi ètic que figura com a annex 3 de l’Ordre que estableix les bases reguladores de l’ajut i el procediment de concessió.

Normativa:

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=880329

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies