Ajuts a productors per compensar les pèrdues en comercialització en motiu de la crisis sanitària COVID-19 - Asolgrup | Enginyeria i Serveis
3716
post-template-default,single,single-post,postid-3716,single-format-standard,customer-area-active,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Ajuts a productors per compensar les pèrdues en comercialització en motiu de la crisis sanitària COVID-19

Ajuts a productors per compensar les pèrdues en comercialització en motiu de la crisis sanitària COVID-19

Oberta nova convocatòria dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

L’objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és compensar els productors agraris per la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament dels canals de comercialització HORECA de productes peribles i altres, com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, d’acord amb la Comunicació de la Comissió Europea – Marc Temporal relatiu a les mesures d’ajut estatal destinades a donar suport a l’economia en el context de l’actual brot de la COVID-19, adoptada el 19.3.2020 i modificada el 3.4.2020, i d’acord amb les Decisions de la Comissió Europea SA. 56851 (2020/N), de 2.4.2020, ampliada per la Decisió SA. 57019, (2020/N) de 24 d’abril de 2020, que aproven el Marc Temporal Nacional I i II. Concretament, la secció 2.7.1. del Marc Temporal Nacional permet atorgar ajuts en forma de subvencions, bestretes reemborsables, garanties, préstecs i aportacions de capital, fins a una quantitat acumulada de 100.000 euros per cada empresa dedicada a la producció agrícola primària.

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones productores, físiques o jurídiques, que en el moment de presentar la seva sol·licitud siguin:

a) Titulars d’explotacions agràries que hagin presentat la DUN 2020. Les persones operadores que no estiguin obligades a presentar la DUN, han d’estar inscrites en els registres corresponents.

b) Productors/res dels productes següents:

 • Fruita i productes hortícoles. Aquests productes han de complir les normes de comercialització establertes en el Reglament d’execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, en els sectors de les fruites i hortalisses transformades.
 • Llegums i cereals destinats a consum humà que compleixin els requisits sanitaris i de comercialització que estableix la normativa sectorial aplicable.
 • Carn de boví, oví, cabrum, equí, conill i aviram, llets i derivats làctics frescos, i ous, que compleixin els requisits sanitaris i de comercialització que estableix la normativa sectorial aplicable. Les canals han de complir els pesos màxims establerts en l’annex 4.
 • Per a les carns, cal que els animals siguin nascuts i engreixats en explotacions ubicades a Catalunya. En el cas de bovins que no hagin nascut en aquestes explotacions, cal que hagin estat engreixats en explotacions catalanes un mínim de 4 mesos.
 • Mel, oli d’oliva verge, productes transformats de fruita i horta, i elaborats a base de carn de porc que compleixin l’establert en la lletra a) d’aquest apartat i que compleixin els requisits sanitaris i de comercialització que estableixi la normativa sectorial aplicable.

c) Els productes han de tenir una data de caducitat o consum preferent, que permeti la seva distribució a través del Banc dels Aliments de forma que arribi al consumidor dins del període establert de consum.

d) Tenir la condició de PIME d’acord amb els criteris establerts en l’annex 1 del Reglament (UE) 702/2014, de 25 de juny, o de microempresa, d’acord amb l’annex I del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny.

e) Tenir un decrement de facturació de, com a mínim, el 30% (inclosa la facturació en línia) durant algun dels mesos dins del període comprès entre l’1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 en relació amb el mateix període de l’any 2019, atesa la pèrdua dels canals de comercialització provocada per la crisi de la COVID-19.

En el cas de productes amb un cicle llarg de producció, o de productes que tinguin cicles alternats de producció, el càlcul del decrement es podrà fer en relació amb els mesos esmentats i fins a 3 anys enrere

f) Haver realitzat entre el 20 de maig de 2020 i el 30 de setembre de 2021 la donació dels productes que no s’han pogut comercialitzar a les delegacions de la Fundació Banc dels Aliments establertes en l’annex 5 d’aquestes bases reguladores.

En el cas de donacions de carn que arribin a la seu de la Fundació Banc dels Aliments a través d’un escorxador, es considera com a data de la donació la data d’entrada del bestiar a l’escorxador.

g) Fer el lliurament dels productes en unitats de consum familiar, equivalent al format i envàs en què es posen a disposició en el comerç minorista.

h) Els productors que formin part d’una agrupació de productors que sol·liciti l’ajut no podran sol·licitar-ho com a productors individuals si ho ha sol·licitat l’agrupació o l’organització de productors a la qual pertanyen.

Les cooperatives agràries i les SAT que compleixin els requisits establerts en el punt 2.1, excepte el punt a).

Les entitats i associacions sense ànim de lucre que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la seva sol·licitud:

 1. Elaborar productes transformats de fruita i horta i productes làctics a partir dels productes agraris dels productors definits en l’apartat 2.1, i que compleixin els requisits sanitaris i de comercialització que estableix la normativa sectorial aplicable.
 2. Els productes hauran de tenir una data de caducitat o consum preferent, que permeti la seva distribució a través del Banc dels Aliments de forma que arribi al consumidor dins del període establert de consum.
 3. Tenir un decrement de facturació de, com a mínim, el 30% (inclosa la facturació en línia) durant algun dels mesos dins el període comprès entre l’1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 en relació amb el mateix període de l’any 2019, atesa la pèrdua dels canals de comercialització provocada per la crisi de la COVID-19.
 4. Haver realitzat la donació des del 20 de maig de 2020 fins al 30 de setembre de 2021 dels productes que no s’han pogut comercialitzar a les delegacions de la Fundació Banc dels Aliments establertes en l’annex 5 d’aquesta Ordre
 5. Fer el lliurament dels productes en unitats de consum familiar equivalents al format i envàs en què es posen a disposició en el comerç minorista.

Els elaboradors de formatges frescos de cabra, vaca i ovella que comprin la llet exclusivament a productors establerts en el punt 2.1.a) i que compleixin els requisits establerts en el punt 2.1 apartats c), d), e), f), g) i h).

apartats c), d), e), f), g) i h).

L’ajut té caràcter de subvenció per compensar les pèrdues d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 dels productes establerts en l’apartat 2 d’aquestes bases reguladores, durant els mesos de març, abril, maig i juny de 2020.

La pèrdua econòmica s’ha de calcular d’acord amb el valor del producte no venut i que s’hagi destinat a entitats benèfiques.

Dotació pressupostària 229.545,38 €

La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar és la que es determina a la resolució de convocatòria.

L’import de l’ajut no pot ser superior al 85% del valor de la producció no venuda, calculada d’acord amb l’apartat 4.2, excepte en els casos següents:

 • En el cas de beneficiaris que disposin de l’acreditació en la venda de proximitat de productes agroalimentaris d’acord amb el Decret 24/2013, de 8 de gener, i en el cas del segell d’Artesania Alimentària, l’import de l’ajut podrà arribar al 95% del valor de la producció no venuda.
 • En el cas de beneficiaris inscrits en el Consell Regulador d’una DOP, IGP, al CCPAE o al CCPI, i els adjudicataris de la Marca Q podrà arribar al 100% del valor de la producció no venuda.

 

L’import màxim de l’ajut no podrà superar:

 • En el cas dels productors del punt 2.1., no podrà superar els 100.000€ per persona beneficiària, excepte en el cas de la fruita seca, la mel, l’oli d’oliva verge, els productes transformats de fruita i verdura i els elaborats a base de carn de porc, en que serà de 8.000€.
 • En el cas dels productors del punt 2.2, el màxim serà de 100.000€ per beneficiari, excepte en el cas de la fruita seca, la mel, l’oli d’oliva verge, els productes làctics, els productes transformats de fruita i verdura i els elaborats a base de carn de porc que serà de 60.000€.
 • En el cas dels productors dels punts 2.3 i 2.4, el màxim ser de 20.000€ per beneficiari.
 • En el cas de SAT, el càlcul es farà aplicant el màxim per tipus de producte i nombre de socis, amb un màxim de 100.000€, excepte en el cas de la fruita seca, la mel, l’oli d’oliva verge, els productes làctics, els productes transformats de fruita i verdura, i els elaborats a base de carn de porc, en què el límit serà de 60.000€.

El període de presentació de sol·licituds comença el 20 de setembre de 2021 i finalitza el 4 d’octubre de 2021 per a lliuraments realitzats entre el 20 de maig de 2020 i el 30 de setembre de 2021.

Normativa:

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies